Home

Nomenclatuur logopedie

PPT - DE NOMENCLATUUR Instrument tot verdeling van hetWAAROM ZOU U NAAR 35STE VVL CONGRES KOMEN? – Nieuws – VVL

Nomenclatuur logopedie - VV

Nomenclatuur logopedie. De gegevens over de conventie en de nomenclatuur kunt u terugvinden op de website van het RIZIV. Nieuws. 02/02/2021 Standpunt van de VVL: kinderen met leerachterstand door de lockdown Nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen; Omzettingstabellen tests logopedie; Recht op het sociaal statuut als logopedist; Logopedie op school: geen toepassing van de derdebetalersregeling ; Overeenkomst 2020-2021 tussen logopedisten en verzekeringsinstellingen; Een tegemoetkoming aanvragen via het standaardsjabloon bilan voor. Info voor logopedisten over artikel 36 van de nomenclatuur. Als logopedist vind je in dit luik informatie over artikel 36 van de nomenclatuur.. Dit artikel bepaalt de voorwaarden voor de tegemoetkoming voor logopedische behandelingen dat logopedie omvat ondergaat in een inrichting die met het RIZIV een overeenkomst voor functionele revalidatie heeft gesloten of een intensieve multidisciplinaire revalidatie volgt in een dergelijke inrichting. Deze laatste uitsluiting geldt niet voor de rechthebbenden bedoeld in § 2, b), 6°, 6.3; § 2, d) en § 2, e) Nomenclatuur (art. 36 §2, b2) Stoornissen in de receptieve en/of expressieve taalontwikkeling aangetoond door een taaltest waarvan het resultaat lager is dan of gelijk is aan het derde percentiel, waarbij geen intelligentiestoornis is (totaal IQ 86 of meer, gemeten met een individuele test) en geen ernstige gehoorstoornis (het gemiddeld gehoorverlies bedraagt aan het beste oor niet meer dan 40 dB HL)

Logopedisten - RIZI

De nomenclatuur en pseudonomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen is een gecodeerde lijst met de geneeskundige verstrekkingen die de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) geheel of gedeeltelijk vergoedt. De lijst en de wijzigingen worden in het Belgisch Staatsblad of via omzendbrieven gepubliceerd Nomenclatuur (art. 36 §2, b1) Taal- en/of spraakstoornissen: afasie. Zit al vervat in het standaardsjabloon 'bilan voor logopedie'. Voorschrift logopedische behandeling Opgemaakt door een geneesheer-specialist oto-, rhino-, laryngologie (NKO/ORL), neurologie,. Nomenclatuur (art. 36 §2, b3) (van toepassing vanaf 1 april 2017) Dyslexie en/of dysorthografie en/of dyscalculie, bij kinderen tot en met de dag vóór de 15de verjaardag , die minstens zes maanden lager onderwijs hebben genoten, verplicht bewezen door volgende kenmerken die allen moeten worden beschreven in het bilan

Gratis jaarabonnement op Kurzweil 3000 en WoDy Combi

Welke logopedieverstrekkingen zijn mogelijk vanop afstand? Het gaat om bestaande verstrekkingen van de logopedische nomenclatuur.. Voor jongeren onder de 18j, moet de logopedist voorafgaande toestemming (per e-mail) van de ouder(s) (of wettelijke vertegenwoordiger) hebben dat hun kind logopedie op afstand volgt Welkom, De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) is de wettelijk erkende beroepsvereniging voor logopedisten in Vlaanderen. Met deze website hopen we logopedisten te ondersteunen in hun.. Overzicht nomenclatuurnummers logopedie (LA fase 3) and other summaries for Beroepsvoorbereiding logopedie, Logopedie en Audiologie. Beroepsvoorbereiding logopedie Alle nomenclatuurnummers gebundeld in een handig overzicht, zo vind je ze steeds snel terug! Nomenclatuur logopedie: vernieuwingen 2017. Prijs VVL-leden: € 7,50. Prijs: € 25,00. Voeg toe aan winkelmandje. In 2014 lanceerde de VVL een plan voor vernieuwing van het zorgaanbod logopedie. Dit plan kwam op de onderhandelingstafel in functie van het afsluiten van een nieuwe conventie Hoofdstuk X. Logopedie; Art. 36. § 1. Worden geacht tot de bevoegdheid van de logopedisten (R) te behoren; Logopedisch onderzoek met schriftelijk verslag; De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,.

Nomenclatuur logopedie: vernieuwingen 2017 20/11/2016. In een nieuwe brochure biedt VVL een handleiding die de leden kan helpen om de wijzigingen in de nomenclatuur te kennen, te begrijpen en correct toe te passen. Er wordt toelichting en duiding gegeven - logopedie - orthoptie - podologie - medische beeldvorming. Bovenstaande paramedische beroepen zijn vrijgesteld van BTW voor die prestaties die zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur (nieuw art. 44, § 1, 3° W. Btw). De overige prestaties waarvoor geen RIZIV-tussenkomst bestaat, zijn onderworpen aan BTW Logopedie. Waarde(n) R 17,5. Vanaf 1/06/2003. KB2003022351. R = 1,61858 (1/01/2021) Inhoud; Hoofdstuk X. Logopedie; De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,. Logopedie - Limitatieve lijst van tests; Nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen; Omzettingstabellen tests logopedie; Recht op het sociaal statuut als logopedist Momenteel geselecteerd; Logopedie op school: geen toepassing van de derdebetalersregeling ; Overeenkomst 2020-2021 tussen logopedisten en verzekeringsinstellinge

Nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen Version coordonnée Gecoördineerde versie Chapitre X. Logopédie Hoofdstuk X. Logopedie Art. 36, §1er. Sont considérés comme relevant de la compé-tence des logopèdes (R): Art. 36, §1 Worden geacht tot de bevoegdheid van de logo-pedisten (R ) te behoren Logopedie - Limitatieve lijst van tests; Nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen; Omzettingstabellen tests logopedie; Recht op het sociaal statuut als logopedist; Logopedie op school: geen toepassing van de derdebetalersregeling ; Overeenkomst 2020-2021 tussen logopedisten en verzekeringsinstellinge Typlessen worden nooit terugbetaald via nomenclatuur logopedie. Lees meer over Typ10. Annulatiekosten. Gezien de soms lange wachttijden en het voorbereidend werk, zal voor afspraken die minder dan 48 uur op voorhand geannuleerd worden, een annulatiekost aangerekend worden. Wij rekenen op uw begrip

Logopedie is een paramedisch beroep in de gezondheidszorg en in het onderwijs. De logopedische wetenschap houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, slikken, stem en gehoor DE NOMENCLATUUR Instrument tot verdeling van het overheidsbudget gezondheidszorg Vesalius leergangen Rob van den Oever Leuven 2 juni 2004 LCM Brussel. NOMENCLATUUR art. 36 logopedie. NOMENCLATUUR: begrippenkade Nomenclatuur van de logopedische verstrekkingen Version coordonnée Gecoördineerde versie Chapitre X. Logopédie Hoofdstuk X. Logopedie Art. 36, §1er. Sont considérés comme relevant de la compétence des logopèdes (R): Art. 36, §1 Worden geacht tot de bevoegdheid van de logo-pedisten (R ) te behoren Dit blijkt ook uit de RIZIV-cijfers van het verbuik binnen de nomenclatuur. In de maanden maart en april daalde het gebruik van logopedie tot 55% en over de periode tot september 2020 gemiddeld met 35%. De vraag naar logopedie herneemt en de uitgestelde zorg doet een piek in de vraag ontstaan en doet lijken op een tekort aan zorgverstrekking In de nomenclatuur voor logopedie is geen honorarium of tegemoetkoming voorzien voor interdisciplinair (team)overleg. Indien een overleg op vraag van de patiënt is, kan eventueel wel een vergoeding gevraagd worden. Dit gebeurt in de praktijk zelden. De duur van de logopedische begeleiding is afhankelijk van de vastgestelde stoornis, d

Artikel 36, § 2, b), 2° INTERPRETATIEREGEL (in voege vanaf 03.03.2006) VRAAG De formulering van § 2, b), 2°, luidt als volgt : Stoornissen in de receptieve en/of expressieve taalontwikkeling aangetoond door een taaltest waarvan het resultaat lager is dan of gelijk aan het 3e percentile, waarbij er geen intelligentiestoornis is (totaal IQ 86 of meer, gemeten met een individuele test) en. Hoofdstuk 1: diagnostiek van stemstoornissen en andere samenvattingen voor Stem, Logopedie en Audiologie. RIZIV nomenclatuur als uitgangspunt Anamnese Diagnostisch stemonderzoek GRBAS - schaal Cape - V Objectieve meti.. De criteria zijn opgenomen in de nomenclatuur logopedie. De logopediste kan na het onderzoek vaststellen of u in aanmerking komt voor terugbetaling en zal u helpen met het opstellen van het aanvraagdossier. De adviserend geneesheer van de mutualiteit van de verzekerde beoordeelt het dossier Tests logopedie op het gebied van lezen, schriftelijke expressie en rekenen. De nomenclatuur voor logopedische verstrekkingen verandert in hoog tempo. Info voor logopedisten over de tegemoetkoming voor een behandeling van dyslexie, dysorthografie en dyscalculie. In de nomenclatuur logopedie staan taalstoornissen en tevens dysfasieën Het honorarium en het terugbetalingstarief van een behandeling bij een zelfstandig werkende en geconventioneerde logopedist zijn wettelijk vastgelegd. Voor een aantal stoornissen is er een tegemoetkoming voorzien via de mutualiteit van de verzekerde in het kader van de verplichte ziekteverzekering. De criteria zijn opgenomen in de nomenclatuur logopedie. De adviserend geneesheer van de.

Info voor logopedisten C

 1. Logopedie richt zich op de hulpverlening bij communicatiestoornissen en vervult daarom een duidelijke maatschappelijke rol. De criteria zijn opgenomen in de nomenclatuur logopedie. De adviserend geneesheer van de mutualiteit van de verzekerde beoordeelt het dossier
 2. De nomenclatuur logopedie vermeldt hier: veelvuldige functionele stoornissen in het raam van een interceptieve orthodontische behandeling. Taalstoornissen De taalontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon (de verschillende stadia van de taalontwikkeling)
 3. g aanvragen via het standaardsjabloon bilan voor logopedie de wijze die het best is aangepast aan de situatie van de patiënt en op basis van de bijzondere voorwaarden die in de nomenclatuur zijn vastgesteld. Als u het standaardsjabloonbilan gebruikt,.
 4. gen voorzien in het kader van de aanvullende verzekering
 5. ste 30
 6. Logopedie. Bij een logopedische behandeling wordt niets aan het stemapparaat gewijzigd maar leert men het stemapparaat op een andere manier gebruiken. De logopedische therapie bij transgender vrouwen vangt gewoonlijk aan wanneer zij zich als vrouw presenteren, omdat er dan voldoende mogelijkheden zijn om te oefenen in het dagelijkse leven

De kost voor logopedie is vervat in de verpleegdagprijs op de volgende afdelingen: G = dienst geriatrie, Sp = dienst voor chronische/neurologische aandoeningen en PAAZ = psychiatrische afdeling en dagziekenhuis geriatrie. Op de overige afdelingen kan logopedie verrekend worden via de 'nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen' Advies nr. 2016/13 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) betreffende de voorwaarden voor de terugbetaling van de logopediekosten door de verzekering voor geneeskundige verzorging, bepaald bij artikel 36 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte.

Info voor logopedisten: art

De raadpleging van de nomenclatuur via NomenSoft is enkel een hulpmiddel en vervangt niet de gepubliceerde teksten (koninklijke besluiten, omzendbrieven,) die als enige rechtsgeldig zijn Logopedie Wijziging van de nomenclatuur van de verstrekkingen voor logopedie aan zelfstandigen en leden van kloostergemeenschappen nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen Google agenda: automatische synchronisatie met de agenda van Fysionotes. U hoeft enkel een gratis google account aan te maken. Agenda per therapeut mogelijk. Indien u opteert voor fysio web, dan hebt u geen google agenda synchro nodig, omdat deze functie ( en veel meer ) ook voorzien is in fysio web Deze zoekmotor laat u toe om te zoeken in alle webpagina's. U kunt uw opzoeking ook verfijnen door de filters in het linkermenu te gebruiken (doelgroep, thema, datum bijwerking)

NOMENCLATUUR: historiek wetgeving ν09-8-1963 : Wet (art. 34 en 50) Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14-7-1994 ν14-9-1984: Koninklijk Besluit Koninklijk besluit tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake de d -Je hebt een diploma bachelor Logopedie en audiologie.-Je beschikt over een RIZIV-nummer en erkenningsnummer.-Je hebt bij voorkeur reeds enige praktijkervaring.-Je werkt volgens een zelfstandig statuut (hoofd- of bijberoep).-Je bent in staat autonoom te werken en bereid tot engagement in de groepswerking LOGOPEDIST(E) (M/V) in Lauwe/Rekkem Wij zijn op zoek naar een zelfstandige logopediste. We diagnosticeren zowel kinderen als volwassenen. De therapie gaat door op de praktijk, op school en aan.. Logopediste gezocht! Wij zijn een privé-praktijk waarin 3 logopedisten (2 voor kinderen en 1 voor volwassenen) en 1 kinesiste werkzaam zijn. We zijn op zoek naar een nieuwe collega om ons team..

Op donderdag 25 februari 2021 organiseert de VVL een webinar rond een zeer actueel thema, met name telelogopedie. We vonden een aantal sprekers bereid om hun expertise rond dit thema te delen... Hoofdstuk 1: Diagnostiek van stemstoornissen en andere samenvattingen voor Spraak 2 - Articulatie, Logopedie en Audiologie. Stemdiagnostiek Achtergrond Multidisciplinariteit Logopedisch stemonderzoek Patiëntenoordeel Het perceptueel onder.. Meditas Gezondheidszorg is op zoek naar jou, om het team logopedie te versterken in onze vestigingen te Lede, zone Aalst. Binnen de functie biedt Meditas Gezondheidszorg een vast contract van onbepaalde duur in loondienst (PC 330.04, CAT 5) Tarieven Logopedie 2018 Onze praktijk is geconventioneerd. Dit wil zeggen dat we ons houden aan de tarieven die vastgesteld zijn door het RIZIV. Bij 'Sprekend Logopediepraktijk' bestaat de eerste sessie altijd uit een kennismaking en een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de voorgeschiedenis van de patiënt uitgebreid besproken NOMENCLATUUR: indeling (vervolg) art. 31 gehoorprothesisten art. 32 pathologische anatomie art. 33 genetische onderzoeken art. 34 interventionele verstrekkingen art. 35 implantaten (& bis) art. 36 logopedie. NOMENCLATUUR: begrippenkader • bekwaming/beroepstitel • fysieke aanwezigheid • stagedoende geneesheer • toepassingsregels: cumul.

Logopedie - Limitatieve lijst van tests - RIZI

 1. tot specifieke RIZIV-nomenclatuur. Voor btw-doeleinden is het niet relevant dat sommige erkende mutualiteiten fi-nancieel tussenkomen voor die diensten. De prestaties verricht door artsen (met uitzondering van be-paalde esthetische ingrepen en behandelingen), tandartsen, kinesitherapeuten, vroedkundigen, verpleegkundigen en 1 Btw-beslissing nr
 2. Dit boek is een grondig herwerkte versie van Gezondheidswetgeving en sociale zekerheid voor logopedisten (Garant, 2008) en focust niet alleen op logopedisten maar ook op audiologen, andere geïnteresseerde gezondheidszorgberoepen, het onderwijsveld, verzekerings- en gezondheidszorginstellingen.Het accent ligt daarom niet enkel op gezondheidswetgeving maar ook op wetgeving in diverse sectoren.
 3. Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie

NomenSoft - RIZI

Interpretatieregels in de nomenclatuur. Beding van afwijzing van aansprakelijkheid: Alle documenten in deze publicatie zijn louter informatief en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldig.Dit is een niet-officiële poging om de interpretatieregels die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden samen te bundelen De nomenclatuur logopedie vermeldt hier: De relatie tussen gebit- en kaakafwijkingen en spraakproblemen. Tijdschrift voor logopedie en audiologie, 33, p 23-32 Uitgaven nomenclatuur 2010 overschrijden budget! Type: tijdschriftartikel Titel: Uitgaven nomenclatuur 2010 overschrijden budget! Verschenen in: Logopedie Auteur: Lefevere, Stefaan Jaar: 2011 Onderwerp: Logopedie Wetgeving Taal: Nederlands Plaatsnummer

Aanmelden voor logopedie. Wanneer u telefonisch, via e-mail of persoonlijk contact opneemt, Prestaties die buiten de nomenclatuur vallen, zoals typlessen en Nederlands voor anderstaligen, hebben een ander tarief. Voor meer info kan u hiervoor steeds contact opnemen Budget nomenclatuur 2005 overschreden! Type: tijdschriftartikel Titel: Budget nomenclatuur 2005 overschreden! Verschenen in: Logopedie Auteur: Lefevere, S 3-okt-2013 - Maryn, Youri. Onderzoek en behandeling van stemstoornissen volgens de gewijzigde logopedische nomenclatuur. Plaats VESA 376.5 MAR

Tarieven - VV

Tijdens mijn studie heb ik ervaring opgedaan in uiteenlopende gebieden binnen de logopedie. Zo deed ik onder andere stage in het buitengewoon onderwijs, in een zelfstandige praktijk en in een psychiatrische instelling. Kleinere problemen vallen soms niet binnen de wettelijke nomenclatuur Logopedie bij kinderen Eddy Hoste, Hogeschool Gent Departement Gezondheidszorg Praktijklector opleiding Professionele Bachelor in de Logopedie en Audiologie Binnen de logopedische nomenclatuur worden fonetische en fonologische articulatieproblemen niet opgenomen in de lijst der terugbetaalde stoornissen Deze tarieven gelden enkel voor stoornissen die in de nomenclatuur opgenomen werden. Stoornissen zoals articulatiestoornissen, e.d. worden niet terugbetaald aan het wettelijke tarief, maar veel mutualiteiten geven hiervoor wel een aanvullende verzekering Deze CPV-code, voluit Common Procurement Vocabulary (EG verordening nr 2195/2002), dient te worden geselecteerd uit de nomenclatuur in e-Notification. Deze lijst omvat de meest courante producten, diensten, leveringen en werken bij overheidsopdrachten

Nomenclatuurnummer. Omschrijving. Zorgverlener 1. Algemene vergadering van de CPLOL Graz, 7 en 8 mei 2005. Auteur: Heylen, L. Jaar: 2005 Type: tijdschriftartike

Actie VVL - Boom Uitgevers – Nieuws – VVL

Logopedie: tarieven C

Daarnaast is Sylvie Tack verbonden aan de UGent waar zij in 2012 doctoreerde in het gezondheidsrecht. Sinds 2014 is zij ook gastprofessor in de postacademische vorming Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek (UAntwerpen). Sylvie Tack is tevens lid van de Ethische en Deontologische Commissie van de Vlaamse Vereniging voor Logopedie. Voorkeurmaterie De kans is groot dat je het antwoord op je vraag vindt in onze FAQ. Contact. Franklin Rooseveltlaan 348/1 9000 Gent; 09 265 02 3

VVL-CONGRES 14/03/2014 - CALL FOR PAPERS - CALL FOR

Nomenclatuur artikel 36 - RIZI

Logopedie-Audiologie.be, Schelle, Antwerpen, Belgium. 581 likes. Website voor patienten op zoek naar logopedie of een logopedist in Vlaanderen met informatie over de specialisati Toggle facets Beperk de zoekresultaten Type. boek [remove] 11 CompuGroup Medical Belgium - marktleider in het segment van de Belgische medische softwar

Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen - RIZI

Taalcoaching en logopedie NT2 RG1 Officiële benaming: Nederlands tweede taal - richtgraad 1 - Open module NT2 richtgraad 1 (ODB-Y00368-005 Nomenclatuur gebruik voor de algemeen tandarts - dental INFO www.dentalinfo.nl. Hoorcollege - Nomenclatuur gebruik voor de algemeen tandarts In de dagelijkse praktijkvoering wordt op regelmatige basis gebruik gemaakt van de RIZIV-nomenclatuur. Deze evolueert in functie van akkoorden met de beroepsgroepen en de overheid nomenclatuur logopedie; riziv nomenclatuur tandarts; nomenclatuur; nomenclatuur betekenis; nomenclatuur tandartsen; tarbel nomenclatuur; nomenclatuur huisartsen; Info over nomenclatuur tandarts. Resultaten van 8 zoekmachines! Web resultaten; Verzorging door tandartsen, kostprijs en terugbetaling - RIZI

STOTTERTHERAPIE BIJ KINDEREN EN TIENERS – Nieuws – VVLTransgender Infopunt | stemSchisis
 • Geweven polsbandjes.
 • My baby gone film.
 • Dubbele regenboog.
 • Legeringselementen van gietijzer.
 • Pannenkoeken KitchenAid.
 • Autismegeleidehond volwassenen.
 • Contacten van SIM naar telefoon Samsung A5.
 • Peesontsteking alcoholgebruik.
 • Newport wales golf course.
 • World Animal Protection open brief.
 • Short stay Brabant.
 • Lumbale spondylose symptomen.
 • Nieuwsanker VRT man.
 • Haselderhof parkeren.
 • Dassen verjagen.
 • Oldtimer motor.
 • Puma Platform Zwart.
 • Pijn knieholte kind.
 • Hoeveel lammeren krijgt een geit.
 • Cuvée Clarisse.
 • Pasfoto Utrecht Moskeeplein 1.
 • Tsjaikovski Wikipedia.
 • C Programming integer.
 • Bruine boon navel.
 • USC basketball coach.
 • Alannah Currie.
 • NAP Oostvaardersplassen.
 • Seizoenkaart FC Twente verlengen.
 • Ben erbij of wees erbij.
 • HKU animatie portfolio.
 • Identiteitskaart geblokkeerd.
 • Hades mythologie.
 • Erythematosquameuze plaques.
 • CreaChick.
 • R com King Suro 20.
 • Lori van de blauwe bergen voeding.
 • Glassnijder Action.
 • Qbuzz Servicepunt Groningen.
 • Gorinchem nieuws Drimble.
 • Niet ingedaalde teelbal operatie volwassenen.
 • CO2 laser behandeling.